ساعت کاری شعب بانک پارسیان در استان خوزستان کاهش یافت

ساعت پایان کار شعب استان خوزستان، از تاریخ یکشنبه مورخ ٩۶/٠۴/٢۵ لغایت روز چهارشنبه مورخ ٩۶/٠۴/٢٨ ساعت ١٣ می باشد.پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.