آغاز طرح کار آمد سازی تعاونیهای غیر فعال و زیان ده

با دستور وزیر جهاد کشاورزی و ابلاغ مدیرعامل و رئیس هیات مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی طرح کار آمد سازی تعاونیهای غیر فعال و زیان ده آغاز شد.
دکتر حسین شیرزاد معاون وزیر و مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی کشورگفت: طرح کارآمدسازی تعاونیها و اتحادیه های روستائی و کشاورزی زیان ده و غیرفعال از جمله طرحهایی است که در برنامه ساماندهی ، سازماندهی و کارآمدسازی شبکه تعاونیهای روستایی و کشاورزی به عنوان یکی از طرحهای مهم و اساسی مورد توجه قرار گرفته و در جهت کار آمد سازی بویژه بهبود وضعیت مالی شرکت های زیان ده و سر به سر و تعیین تکلیف وساماندهی شرکتهای غیرفعال به مرحله اجرا در می آید . در این طرح با توجه به شرایط ، مسائل و مشکلات منحصر در هر تعاونی،روستا ، شهرستان و استان به صورت غیرمتمرکز و با اولویت دادن به اخذ نظر اعضاء ، ارکان و مدیران آن تعاونی به موضوع پرداخته و در همه استانهای کشور و برای کلیه تعاونیهای زیان ده ، غیر فعال و سربه سر به اجرا در می آید. هدف کلی این طرح، ساماندهی و کار آمد سازی شرکتها واتحادیه های تعاونی روستایی ، کشاورزی ، زنان زیان ده و غیر فعال شامل بررسی وضعیت موجود مالی و فعالیتهای اقتصادی تعاونیها از منظر زیان ده بودن، غیر فعال بودن، سربه سر بودن، و تعیین عوامل زیان ده وغیر فعال شدن تعاونیها از نظر عوامل کمی و کیفی و نیز سهم هر عامل، مشخص نمودن ضعف ها ، قوتها ،تهدیدها،فرصت‌ها و آثار و تبعات ادامه روند موجود تعاونی، پیش بینی و ارائه راهکارهای فعال نمودن تعاونیهای غیر فعال وسود آور نمودن تعاونیهای زیان ده و سر به سر، تدوین برنامه های کوتاه مدت و میان مدت هدایتی ،حمایتی و نظارتی جهت تقویت واحیاء تعاونیهای زیان ده، غیر فعال و سر به سر ،تهیه و تصویب برنامه عملیاتی کار آمدسازی هر تعاونی (به ترتیب تعاونیهای در اولویت)، عملیاتی کردن برنامه های مصوب به ترتیب اولویت تعاونیهای زیانده ،غیر فعال و سربه سر می باشد. همچنین براساس دستورالعمل انحلال شرکتها و اتحادیه های تعاونی روستایی و کشاورزی، موضوع فصل بیستم قانون شرکتهای تعاونی و فصل هفتم اساسنامه شرکتها و اتحادیه های تعاونی؛ در مواردی که انحلال موضوعیت پیدا می کند باید ۱- شرکتها و اتحادیه های تعاونی بنا به عللی از جمله کاهش سرمایه به میزانی که ادامه عملیات مقدور و یا به صلاح نباشد با تصویب مجمع عمومی فوق العاده.
۲-توقف فعالیت شرکت بیش از یک سال بدون عذر موجه با نظر سازمان مرکزی تعاون روستایی.
۳-عدم رعایت قوانین و مقررات مربوطه پس از سه بار اخطار کتبی توسط سازمان تعاون شهرستان ذیربط.
۴-اتمام برنامه ای که به موجب اساسنامه، شرکت برای انجام آن تاسیس شده است ، و تصمیم مجمع عمومی فوق العاده و اعمال ماده ۱۴۶ قانون شرکتهای تعاونی لازم است بکار گرفته شود.

printپاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.