تمرکز بخش های پژوهشی بر تولید مواد اولیه و محصولات خاص

زهرا رنجبر عضو هیات رئیس کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار نیز گفت: در حال حاضر برنامه این است که بخش های پژوهشی روی تولید مواد اولیه و محصولاتی خاص متمرکز شوند.

به گزارش کوتاه آنلاین ، زهرا رنجبر عضو هیات رئیس کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار و رئیس پژوهشگاه رنگ وابسته به وزارت علوم در خصوص مطلب فوق ادامه داد: برای نمونه در بخش پژوهشگاه رزین روی ۲۰ درصد از تولیدات رزین که کاری خاص دارند و پیش از این وارداتی بوده تمرکز شده است.
وی با بیان اینکه در شرایط کنونی نتایج موفقی در نتیجه پژوهش ها به دست آمده است، افزود: برای تولید محصولات خاص به دلیل اینکه تیراژ تولید بالا نیست و دانش فنی تولید این محصولات خاص هست خیلی از شرکت ها ورود نمی کنند، از این رو داخلی سازی این محصولات در دستور کار قرار گرفته است و از طرف دیگر سهم بازار داخلی و نیاز به محصولات خاص شناسایی شود و برمبنای آن رویکرد تولیدی تدوین شود.