کسب رتبه برتر برای چهارمین بار در رقابت مهارت بین المللی نمونه استایرن بین ۳۹ آزمایشگاه از ۱۸ کشور دنیا توسط شرکت پتروشیمی پارس

با ارزیابی شاخص آماری z
کسب رتبه برتر برای چهارمین بار در رقابت مهارت بین المللی نمونه استایرن بین ۳۹ آزمایشگاه از ۱۸ کشور دنیا توسط شرکت پتروشیمی پارس

 کسب رتبه برتر برای چهارمین مرتبه در آزمون بین المللی مهارت استایرن توسط شرکت پتروشیمی پارس

آزمایشگاه شرکت پتروشیمی پارس در راستای اجرای برنامه های سالیانه کنترل کیفیت خارجی جهت حصول اطمینان از صحت و دقت اجرای آزمون های آزمایشگاه ، در آزمون بین المللی مهارت نمونه استایرن ۲۰۱۹ از موسسه iis هلند شرکت نمود و خوشبختانه در این رقابت در بین ۳۹ آزمایشگاه از ۱۸ کشور دنیا با ارزیابی شاخص آماری z  برای چهارمین بار موفق به کسب رتبه Excellent گردید.

تاریخ