وسیله نقلیه پاک محور بازدیدهای میدانی در منطقه ۱۶

وسیله نقلیه پاک محور بازدیدهای میدانی در منطقه ۱۶

بازدیدهای میدانی عوامل اجرایی انضباط شهری و ساختمانی در منطقه ۱۶ با دوچرخه نهادینه شد

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۶، پیمان پور نصر شهردار منطقه استفاده از دوچرخه در اقدامات اجرایی سطح محلات نه گانه با رویکرد بازدید میدانی با مقیاس کوچک و بهره مندی از وسایل نقلیه پاک بصورت یک فرهنگ پایدار و نهادینه خبر داد.

با ترویج فرهنگ و رویکرد بهبود سبک زندگی در مواجه با دوچرخه سواری بعنوان وسیله نقلیه پاک ، بعنوان اولویت مدیران شهری و استمرار در سه شنبه های بدون خودرو ، رویکرد تازه ای در شهر تهران می تواند

منطقه ۱۶ دارای ۴ ایستگاه فعال دورچرخه سواری است که بزودی ۲ خط جدیدو ۲ ایستگاه ویژه دوچرخه در محلات افتتاح خواهد شددیدگاهها بسته شده است.