برگزاری انتخابات «کمیته انضباط کار» کارکنان پیمانکاری شرکت پتروشیمی پارس به صورت الکترونیکی

برگزاری انتخابات «کمیته انضباط کار» کارکنان پیمانکاری شرکت پتروشیمی پارس به صورت الکترونیکی
انتخابات “کمیته انضباط کار” کارکنان پیمانکاری شرکت پتروشیمی پارس به صورت الکترونیکی با کاندیداتوری ۵ نفر برگزار شد.

به گزارش کوتاه انلاین : در راستای ماده ۲۷ قانون کار و با توجه به ماده ۵ آیین نامه انضباط کار شرکت، انتخاب نمایندگان کارکنان پیمانکاری جهت عضویت در کمیته انضباط کار شرکت با حضور نماینده محترم روابط کار منطقه ویژه و همچنین نماینده محترم کارکنان و هیات نظارت و هیات اجرایی روز دوشنبه ۲۹ دیماه ۹۹ راس ساعت ۹ صبح به صورت الکترونیکی برگزار و راس ساعت ۱۴ پایان یافت. پس از پایان رای گیری به صورت الکترونیکی و حضور حداکثری کارکنان پیمانکاری در انتخابات مذکور آقایان مسلم اشکو و صابر دهقان به ترتیب نفر اول و دوم به عنوان نماینده کارکنان پیمانکاری کمیته انضباط کار انتخاب گردیدند. به همین منظور از مشارکت حداکثری کارکنان پیمانکاری تشکر و قدردانی بعمل می آید.