انتخاب رئیس اداره ساماندهی با رویکرد شایسته سالاری

معاون خدمات شهری منطقه ۵ خبر داد:
انتخاب رئیس اداره ساماندهی با رویکرد شایسته سالاری
سعید رباطی معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه ۵ با اشاره به فرایند انتخاب رئیس اداره ساماندهی این منطقه گفت: رویکرد شهردار منطقه بر این است که با شایسته سالاری از پتانسیل های داخل منطقه استفاده شود.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۵، سعید رباطی معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه ۵ درمورد فراخوان برای ریاست اداره ساماندهی این منطقه گفت: در موضوع فراخوان ریاست اداره ساماندهی، رویکرد شهردار منطقه بر این است که از پتانسیل های داخل منطقه استفاده شود و با رویکرد شایسته سالاری و شایسته گزینی در حوزه منابع انسانی برای این سمت فردی انتخاب شود.
وی افزود:بنا بر تاکید شهردار منطقه و پرداختن به قضیه شایسته گزینی فراخوانی تنظیم کردیم که تمام همکاران داخل شهرداری منطقه ۵ که حداقل مدرک کارشناسی و حداقل ۵ سال سابقه قراردادی یا رسمی دارند روزمه خود را به حوزه خدمات شهری ارسال کنند.
معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه۵ ادامه داد: روزمه های ارسالی در یک فرایند چند مرحله ای بررسی شده و مصاحبه ها انجان شده و در نهایت فردی از طریق این فرایند و از پتانسیل منابع انسانی داخل شهرداری منطقه ۵ و طبق یک فرایند شایسته گزینی برای ریاست اداره ساماندهی انتخاب می شود.