وملل” با ثبت تراز مثبت۱۰۵۷ هزار میلیارد تومان پرونده ۹۹ را بست

“وملل” با ثبت تراز مثبت۱۰۵۷ هزار میلیارد تومان پرونده ۹۹ را بست

 

به گزارش کوتاه انلاین به نقل از بانکداری ایرانی و بر اساس آخرین گزارش ماهیانه موسسه ملل ، این موسسه در اسفند ماه ۴۰۹ در آمد از محل تسهیلات اعطایی کسب کرد و در مقابل ۵۷۱ میلیارد تومان سود پرداخت کرد و تراز عملیاتی اسفند ماه این بانک منفی ۱۶۲ ثبت شد.

این موسسه خصوصی در مجموع ۵ درصد درآمد تسهیلاتی و ۲۵ درصد سود پرداختی به سپرده های سرمایه گذاری خود را در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ افزایش داده است .

موسسه ملل در بخش تسهیلات اعطایی بیشترین در آمد را از سه سر فصل سایر تسهیلات، مشارکت مدنی و فروش اقساطی در سال گذشته کسب کرد و مانده تسهیلات اعطایی این موسسه به رقم ۱۸ هزار و ۶۸۱ میلیارد تومان رسید که نسبت به سال قبل از آن ۱۹ درصد رشد داشته است .

این شرکت بورسی در بخش پرداخت سود به سپرده های سرمایه گذاری بیشترین سود را به سه سرفصل سپرده های یک ساله ، دو ساله و سپرده های کوتاه پرداخت کرد و مانده سپرده های سرمایه گذاری این موسسه مالی در پایان سال ۹۹ به رقم ۲۲ هزار و ۹۵۲ میلیارد تومان رسید که نسبت به سال قبل از آن ۵۱ درصد افزایش داشته است.