حضور دادستان تهران در دادگاه رسیدگی به متهمان اخلال در توزیع و واردات ...

حضور دادستان تهران در دادگاه رسیدگی به متهمان اخلال در توزیع و واردات گوشی تلفن همراه دادستان تهران در دادگاه رسیدگی به متهمان اخلال در توزیع و واردات گوشی تلفن همراه حضور یافت. در این جلسه که به ریا...