دکتر احسان دشتیانه عضو هیات مدیره ذوب آهن اصفهان شد

دکتر دشتیانه که سابقه معاونت فروش ذوب آهن اصفهان را دارد ، به عنوان نماینده پویش بازرگان عضو هیات مدیره شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان شد .

دکتر دشتیانه که سابقه معاونت فروش ذوب آهن اصفهان را دارد ، به عنوان نماینده پویش بازرگان عضو هیات مدیره شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان شد . جلسه معارفه این عضو جدید هیات مدیره ذوب آهن سه شنبه ۱۲ آذر برگزار شد. در این جلسه ،  از زحمات مهندس علی شکرریز عضو سابق هیات مدیره ذوب آهن تقدیر شد.