۷۵ میلیون دلار عرضه و ۹۴۴ هزار دلار خریداری شد

امروز و در بازار متشکل معاملات ارزی؛

۷۵ میلیون دلار عرضه و ۹۴۴ هزار دلار خریداری شد

75 میلیون دلار عرضه و ۹۴۴ هزار دلار خریداری شد

بانک مرکزی امروز (۱۳۹۹٫۷٫۲۸) و در پنجمین روز اجرای سیاست جدید ارزی، حدود ۷۵ میلیون دلار ارز به صورت اسکناس در «بازار متشکل معاملات ارزی» در نرخ های حاشیه بازار عرضه کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، به رغم این میزان عرضه و امکان خرید هر صرافی به میزان ۵٠٠ هزار دلار در بازار مذکور، حدود ۹۴۴ هزار دلار توسط صرافی ها خریداری شد. این امر حاکی از فقدان تقاضای موثر در بازار برای ارز به صورت اسکناس است.

همچنین گزارش های دریافتی از سامانه نیما حاکی از این است که امروز حدود ۱۴۲ میلیون دلار ارز به صورت حواله ارزی توسط صادرکنندگان در بازار عرضه شده است.